ลำดับ อำเภอ จำนวนเงินบริจาค จำนวนผู้บริจาค
01 เมืองเชียงใหม่41,042.00
   727   ราย
02 เชียงดาว26,293.00
   2,801   ราย
03 เวียงแหง3,268.00
   191   ราย
04 แม่แจ่ม123,016.50
   5,450   ราย
05 แม่แตง4,363.00
   313   ราย
06 แม่ริม17,753.00
   974   ราย
07 อมก๋อย62,693.00
   2,445   ราย
08 ฮอด3,466.00
   131   ราย
09 แม่วาง7,350.00
   176   ราย
10 แม่ออน32,656.00
   93   ราย
11 แม่อาย29,795.00
   2,051   ราย
12 ไชยปราการ6,880.00
   329   ราย
13 จอมทอง6,118.25
   445   ราย
14 ดอยเต่า55,911.00
   1,523   ราย
15 ดอยสะเก็ด56,623.00
   2,197   ราย
16 ดอยหล่อ6,645.00
   113   ราย
17 ฝาง39,744.00
   1,730   ราย
18 พร้าว1,140.00
   57   ราย
19 สะเมิง19,956.00
   1,260   ราย
20 สันกำแพง68,761.75
   2,445   ราย
21 สันทราย43,091.00
   2,462   ราย
22 สันป่าตอง143,420.50
   4,567   ราย
23 สารภี10,686.00
   407   ราย
24 หางดง9,640.00
   332   ราย
25 กัลยาณิวัฒนา3,320.00
   253   ราย
26 อบจ.เชียงใหม่808,885.25
   22,766   ราย
-รวมทั้งจังหวัด1,632,517.25   56,238   ราย